Golfbil

Golfbilar

Det finns 10 bilar att hyra.
Du behöver ej läkarintyg för att hyra golfbil.

Priser 2022

Greenfeegäst:
500 kr utan läkarintyg
250 kr med läkarintyg


Medlem:
300 kr utan läkarintyg
100 kr med läkarintyg

Läkarintyg skall visas upp tillsammans med giltig legitimation.

För att boka golfbil ringer du +46 526 61788 eller mailar på kansli@stdgk.se

 

Regler för uthyrning av golfbilar

1.  Villkor för att få hyra och framföra golfbil        

Giltigt körkort för framförande av bil. Beträffande alkohol gäller samma regler som för bilkörning.

2.  Fordonets brukande        

Körning är endast tillåten på: fairway, semiruff och ruff, samt på transportvägar mellan golfhålen, dessutom inom klubbhusområdet och i anslutning till parkeringsområden.

3.  Krav på framförande        

Stor hänsyn och försiktighet skall iakttas vid framförandet och inga bromssladdar eller hastiga manövrar är tillåtna. Stor hänsyn skall även tas till andra spelpartier på anläggningen.

4.  Åtgärder vid skada eller fel        

Hyresmannen ansvar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och även skador som hyresmannen åsamkat anläggningen på grund av vårdslös körning. Hyresmannen är skyldig, att fortast möjligt anmäla fel eller skada på fordonet och uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyresmannen vilka åtgärder som skall vidtas.

5.  Uthyrarens ansvar vid driftstopp eller skada        

Uthyraren svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och kördugligt skick. Uppstår driftfel under hyresperioden på grund av fordonets kondition eller fel, är hyresmannen berättigad till ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.

6.  Begränsningar av skada        

Det åligger såväl hyresmannen som uthyraren att i möjligaste mån begränsa uppkommen skada.

7.  Återlämnande        

Efter avslutat spel ska bilen parkeras på därför avsedd plats, tömmas på skräp av hyresmannen samt sätta bilen på laddning. Nycklar återlämnas till uthyraren enligt anvisning.

Särskilda villkor:        

Max 2 passagerare inkl. förare per bil. Person med fysiskt handikapp har förtur för användning av golfbil.