Kallelse Bolagstämma Strömstad Golf AB 2018

 

Datum:          24 mars 2018

Tid:               Kl 17.00

Plats:             Klubbhuset Strömstad Golfklubb

Bolag:           Strömstad Golf AB

Org:               556950-8442

 

 

 

Dagordning:

 1. Val av ordförande för stämman.
 2. Upprätta och godkänna röstlängd.
 3. Val av en justerare som jämte ordförande och sekreterare ska justera stämmoprotokollet.
 4. Pröva om stämman blivit sammankallad i behörig ordning.
 5. Godkänna dagordningen.
 6. Framläggning av årsredovisningen och revisionsberättelse.
 7. Besluta om
  • att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning
  • dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen i årsredovisningen
  • ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören.
 8. Val av styrelse och revisor.
 9. Framställande av ersättning till styrelsen och revisor.
 10. Stämman avslutas.

 

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Sommarmötet 2018 Lördag 21 juli kl 1500. 2018-07-18
Nya bollmaskinen 2018-07-18
Byte bollmaskin 2018-07-13
Fika med "chefen" 2018-07-11
Midsommar 2018-06-18