logo

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I STRÖMSTAD GOLFKLUBB

LÖRDAG DEN 24 MARS 2018 KL 15.00

 

Vi startar kl 14.00 med information från styrelsen, Pro, kansli och kommittéer.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 24 februari.

Handlingar finns tillgängliga i klubbhuset 7 dagar innan årsmötet samt delas ut på årsmötet.

 

 

Förslag på föredragningslista till årsmöte lördag den 24 mars 2018 på Strömstad Golfklubbs klubbhus Kl. 15.00

 

 • 1. Fastställande av röstlängd för mötet                                                                                              
 • 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt                                                                                         
 • 3. Fastställande av föredragningslista                                                                                                 
 • 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet                                                                                                   
 • 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet
 • 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, Styrelsens Årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret                
 • 7.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets /räkenskapsåret       
 • 8.  Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive/underskott i enlighet med balansräkningen.                                                                         
 • 9.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tidsperiod revisionen omfattar.                                
 • 10.  Val av :                                                                                                                                 
 1. A) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av (1) år;          
 2. B) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;                          
 3. C) (2)  suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av (1) år;
 4. D) (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta; 
 5. E) (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
 6. F) ombud till BDGF-möte
 • 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 • 13. Övriga frågor