logo

Kallelse Bolagstämma Strömstad Golf AB 2018

Kallelse till bolagsstämma

Strömstad Golf AB

 

 

 

Datum:          24 mars 2018

Tid:               Kl 17.00

Plats:             Klubbhuset Strömstad Golfklubb

Bolag:           Strömstad Golf AB

Org:               556950-8442

 

 

 

 

Dagordning:

 1. Val av ordförande för stämman.
 2. Upprätta och godkänna röstlängd.
 3. Val av en justerare som jämte ordförande och sekreterare ska justera stämmoprotokollet.
 4. Pröva om stämman blivit sammankallad i behörig ordning.
 5. Godkänna dagordningen.
 6. Framläggning av årsredovisningen och revisionsberättelse.
 7. Besluta om
  • att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning
  • dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen i årsredovisningen
  • ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören.
 8. Val av styrelse och revisor.
 9. Framställande av ersättning till styrelsen och revisor.
 10. Stämman avslutas.