KALLELSE TILL BUDGETMÖTE LÖRDAG 25 NOVEMBER 2017
Lördag 25 november är det dags för budgetmöte samt en kort information från styrelsen.

 

Plats: Klubbhuset Strömstad GK 

Kl. 14.00 Information från styrelsen

Kl. 14.30 Budgetmöte

 

DAGORDNING BUDGETMÖTE

1. Fastställande av röstlängd för mötet

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

3. Fastställande av föredragningslista

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet

6. Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

8. Övriga frågor.

 

Budgethandlingar kommer att finns tillgängliga att hämta i klubbhuset eller att läsa på klubbens hemsida 1 vecka före mötet.

 

Välkomna

Styrelsen Strömstad Golfklubb