Nyhetsbrev Februari
Strömstad Golfklubb- Sveriges västligaste golfklubb!
Information från klubben!

Banöppning!

Vi jobbar på att öppna banan med sommargreener så fort det bara går! 

Men som ni vet så är det vädrets makter som styr det, vi kommer

att hålla er uppdaterade via facebook och på vår hemsida! stdgk.se

Banan har övervintrat bra! Om vi nu inte får något bakslag så ser det bra ut inför säsongen 2020.

Information från Sportchefen!

Patrik håller just på att lära sig hela organisationen på klubben. Han träffat de olika kommitterna för att få information och även vara en stöttespelare till dem.

Den viktigaste delen av Patriks jobb just nu är att ta kontakt med våra befintliga och potentiella sponsorer! Så vi bibehåller en bra relation med alla.

Vid frågor, tips eller om ni har någon fundering så ta kontakt med Patrik, på maila intendent@stdgk.se eller mobil +46 705361788.

# Nytt handicapsystem 1 mars!

Informations träff 7 mars kl. 10.00 i klubbhuset. Anmälan senast 4 mars till kansli@stdgk.se                Mer information finns längre ner i medlemsbrevet och en utförlig beskrivning finns på hemsidan.

Några datum att boka in redan nu!

Kick off damerna 5 april kl. 15.00 i klubbhuset.

Medlemsdagen Lördagen 11/7

Golfveckan vecka 31 ( 27-31/7) Programet är snart spikat och kommer ut inom kort.

Strömstad Golfklubb

Kallelse årsmöte 28 mars kl. 16.00
Kallelse till Årsmöte i Strömstad Golfklubb samt
Bolagsstämma för Strömstad Golf AB
Datum:
Lördagen den 28 mars 2020
Plats:
Klubbhuset Strömstad Golfklubb
Hålltider:
16.00 Årsmöte Strömstad Golfklubb
17.30 Bolagsstämma Strömstad Golf AB
17.45 Kaffe
18.00 Information från och frågor till Styrelse och kommittéer
--------------------------------------------------------------------------------
Förslag på föredragningslista till årsmöte 2020
Handlingar kommer finnas tillgängliga i klubbhuset 7 dagar innan årsmötet.
§1.
Fastställande av röstlängd för mötet
§2.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
§3.
Fastställande av föredragningslista
§4.
Val av ordförande och sekreterare för mötet
§5.
Val av två proto kolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall
justera mötesprotokollet
§6.
Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, Styrelsens
Årsredovisning/årsbokslut (resultat och balansräkning) för det senaste
räkenskapså ret
§7.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets --/räkenskapsåret
§8.
Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av överskott
respektive/underskott i enlighet med balansräkningen
§9.
Fråga om a nsvarsfrihet för styrelsen för den tidsperiod revisionen omfattar
§10.
Val av:
A) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år
B) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
C) Två suppleanter i styrelsen m
ed för dem fastställd turordning för en tid av
ett år;
D) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens
ledamöter ej delta
E) Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
ordförande
F) ombud till BDGF
möten
§11.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
§12.
Övriga frågor
Prisutdelning KM
Ev. avtackning
Förslag på föredragningslista till bolagsstämma 2020


Bolag: Strömstad Golf ABStrömstad Golf AB

Org: 556950556950--84428442
§1§1 Val av ordförande för stämman.

§2 Upprätta och godkänna röstlängd.

§3 Val av en justerare som jämte ordförande och sekreterare ska justera stämmoprotokollet.

§4 Pröva om stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

§5 Godkänna dagordningen.

§6 Framläggning av årsredovisningen och revisionsberättelse.

§7 Besluta om

1. att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning

2. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen i årsredovisningenovisningen

3. ansvarsfrihet för styrelseledamöter.

§8 Val av styrelse och revisor.

§9 Framställande av ersättning till styrelsen och revisor.

§10 Stämman avslutas.

Bankommittén
Nu har arbetet med att göra i ordning tees på hål 2,7,8,16,17 börjat! De har varit för små och alldeles för ojämna. Nu ska de bli jämna och större för att få mer alternativ och även mindre slitage på tee. 

Vi kommer lägga färdigt gräs så fort det går för vädrets makter. Vi siktar på att det ska vara spelbart i maj månad.

Bankommitten

 

Damkommitten
Här är damkommitten som jobbar med säsongen 2020!

Tävlingar och aktiviteter kommer inom kort.

Boka in Kick off 5 april Kl. 15.00 på klubben!

De som sitter i Damkommitten är Margareta F, Mimmi, Gun, Gullan, Barbro, Maggan.

 
Nytt handicapsystem!
Nya handicapsystemet startar 1 mars! 

Första informations träffen är 7 mars Kl 10.00 i klubbrummet. Anmälan till kansli@stdgk.se senast 4 mars!

OBS. Man kan bara använda ett handicap system nu, alltså inte ett i Sverige och ett i Norge. Varje medlem måste själv välja en hemmaklubb och det är bara där man kan styra sitt handicap ifrån.

Mer information ligger på första sidan på hemsida! stdgk.se

 

 
Juniorkommittén
Juniorkommitten jobbar sten hårt för att få ihop alla de olika aktiviteterna som vi kommer ha under 2020!

Mer infomation kommer inom kort!

Juniorkommitten Ordf. Johan Wikström 

 

 
Hunter Proshop
Thomas & Maggan håller på att ställa iordning shopen för säsongen. Vårens nyheter strömmar in till shopen och är ni nyfikna så är det bara att besöka shopen.

Eller passa på att boka upp Thomas med ett lektionspaket till ett kanon pris.

Pris på lektionspaketet 1295:- ord. 2150:-       (då ingår 5st lektioner och 20 hinkar)

Cobra Demodag Söndagen den 12/4 Kl. 10.00-15.00

Välkomna Thomas & Maggan