Ordningsregler Strömstad Golfklubb

Ordningsbestämmelser för Strömstad Golfklubb

 

Bestämmelserna skall revideras årligen senast i mars månad. Förslag till komplettering eller ändringar skall vara styrelsen tillhanda senast under oktober månad. Särskilda bestämmelser har upprättats för:

 

  1. Banan

Banan med övningsområde och putting green

Medlemmar som upptäcker brister eller fel ombeds meddela Klubbchef eller Head greenkeeper. Synpunkter eller förslag beträffande banan ställs till bankommittén och inlämnas skriftligen till kansliet. Banarbetarnas säkerhet har högsta prioritet och arbeten på banan äger företräde framför spel. När en green klipps är den stängd. Banarbetaren kan, om hen finner det lämpligt, göra paus, köra klipparen åt sidan och vinka fram spelarna. 

Utslagsplatser (tee)

Vagnar och golfbilar får inte köras över tee. Tee markeringarna flyttas regelbundet av banpersonal och får inte flyttas av spelare. Vid tävlingar som är sanktionerade av klubben har dock tävlingsledaren rätt att flytta tee markeringarna före start. Banpersonal ska meddelas i förväg innan klippning.

Greenerna 

Greenerna får bara beträdas i samband med spel eller vid arbete på banan. Hålsättning görs av utsedd banpersonal. Vid tävlingar tas hänsyn till tävlingskommitténs synpunkter. Bollen får inte tas upp ur hålet med putterns huvud, eftersom detta skadar hål kanten. Vagnar skall dras och parkeras utanför green och fore green. Finns grusade vägar eller speciellt anvisade parkeringsplatser skall dessa användas. På tid som anges på anslagstavla stängs greenerna för vintern och ersätts med provisoriska greener. Om såväl ordinarie som provisorisk green har flagga i hålet, är det tillåtet att spela på den ordinarie greenen, under förutsättning att den är helt frostfri. Skidåkning får inte ske på ordinarie greener.

Övnings spel 

Träning/övnings spel får ske på nedanstående platser: 1. Driving rangen  2. Övningsområdet 3. Övningshål (hål 15b) samt Övningshålen 1-3 i samråd med Klubbchef. Vid utslag från tee skall stor försiktighet iakttas!  5. Övnings Putting green 6. Övnings bunker Banans ordinarie greener får inte användas för övning i inspel, övningsputtning eller bunkerslagsövningar. Klubbens tränare får göra undantag från denna bestämmelse.

Driving rangen (övningsbanor)  

Det är endast tillåtet att använda de speciella övningsbollarna som finns i automaterna. Egna bollar får inte användas. Övningsbollar får inte användas för spel på banan och inte heller på putting. Bollplockning sköts av banpersonal eller av klubben utsedd person. Av säkerhetsskäl är det absolut förbjudet att själv plocka bollar. Under tränarens ledning kan plockning tillåtas, under förutsättning att allt spel upphör.

Putting green 

Putting green är en övningsplats för egna bollar och får endast användas för puttning och chippning. Greenen får inte beträdas med skor som kan skada greenen.

 

  1. Klubbhuset mm Allmänt:

I hela klubbhuset råder rökförbud. Spikskor är förbjudna.

Anslagstavlor:

Anslagstavlorna sköts av respektive kommitté och kanslipersonal. Privata meddelanden eller annonser får anslås men endast med särskilt tillstånd av Klubbchef. Varje uppsatt anslag skall ha ett datum angivet då anslaget skall tas ned. Inbjudan till öppna tävlingar på andra klubbar sätts på avsedd plats på anslagstavlan.

Omklädningsrum:

Endast dagförvaring är tillåten i omklädningsrummen. Vanliga skor förvaras under spel på bänkarnas hyllor. Klubben ansvarar inte för tillhörigheter som förvaras i omklädningsrum/dagskåp. Kvarglömda saker förvaras i förråd och kan återfås via kansliet. Tillgång till handduk ingår i greenfeeavgiften och kan hämtas i kansliet. Efter användandet skall handdukarna läggas i tvättkorgarna.

Vagnbod:

Golfbagar och vagnar får förvaras endast i vagnbodsskåp inte utanför. Skåp i vagnbod bokas i kansliet. Avgift för vagnbod avser helår och betalas första gången vid bokning och sedan i samband med årsavgiften. Hyresgästen svarar själv för lås till vagnskåpet. Klubben ansvarar inte för vad som förvaras i vagnskåpen. Den som hyr vagnplats rekommenderas att kontrollera om hemförsäkringen täcker eventuella förluster. Hyresgästen svarar själv för städning i sitt vagnbodsskåp.

Planteringar:

Planteringar, buskar och blommor finns för allas trivsel. Gå inte i planteringar, använd vägar och stigar.

Parkering:

Parkering får endast ske på markerade parkeringsplatser. För husvagnar och husbilar finns särskild parkering.  Där finns även eluttag. Boka plats genom kansliet där också betalning sker.

Hundar:

Hundar får tas med på banan vid sällskapsspel. Hundar skall dock vara kopplade och får inte vistas inomhus.

 

  1. Serveringen

Allmänt:

Klubbens servering är öppen för klubbens medlemmar och deras gäster, greenfee spelare och allmänheten. Klubbens avtalspartner har ensamrätt till all servering och försäljning i kiosken. Medhavd matsäck får inte förtäras inne i klubbhuset. Medhavd matsäck får förtäras vid konferenshuset.

Alkohol:

Golfbanan och klubbhus inkl. omklädningsrummen tillhör en idrottsplats. Förtäring och förvaring av alkoholhaltiga drycker är inte tillåtna. Se vidare i klubbens drogpolicy. För företag som har utskänkningstillstånd, gäller inte detta förbud.

Klädsel:

Där servering förekommer vistas vi inte med bar överkropp, i strumplästen eller barfota. Spel med bar överkropp är inte tillåtet. Vårdad klädsel gäller vid all vistelse på klubben.

 

  1. Greenfee spel

Greenfee spel

Greenfee spelare skall betala aktuell greenfee innan spel påbörjas.  Om någon spelar utan att ha erlagt greenfee kommer denne att avvisas från banan och har att till klubben betala en avgift som är tre gånger större än aktuell greenfee. Detta gäller både 18-hålsbanan och övnings-banan.  Överträdelsen rapporteras till eventuell hemmaklubb.

 

Bestämmelserna antagna av styrelsen 2017-07-17