EGA/ETH Handicap

Strömstad GK använder sig av EGA;s handicapregler. Du måste alltså ha 4 registrerade ronder under föregående år eller 4 ronder registrerade innevarande år för att erhålla Exakt Tävlingshandikap, ETH. Du får spela tävlingen utan Exakt Tävlingshandikap MEN kommer inte att vara med på prisbord eller resultatlista. I stycket under kan du läsa mer om dette.

FAQ EGA Handicapregler

På den här sidan hittar du ett urval av några av de vanligaste handicapfrågor som kommer in till SGF. FAQ-EGA Handicapregler kommer att uppdateras kontinuerligt för att spegla just de frågor som verkar vara "på tapeten" för tillfället.

Några vanliga frågor...

Vad är handicap?
Handicap är ett värde som representerar den golfskicklighet en spelare anses ha.

Vad är syftet med handicap i golf?
Det huvudsakliga syftet är att möjliggöra för spelare på olika nivåer av golfskicklighet att tävla mot varandra i handicaptävlingar på ungefär lika villkor. Dessutom kan handicap tjäna som grund för rankning av spelare i tävlingssammanhang och där utgöra grund för kvalificering. Handicap kan också användas för att mäta relativ prestation och utveckling av skicklighet på individnivå.

Hur får man handicap i golf?
För att få ett officiellt EGA Handicap skall du ha uppnått en viss nivå av golfskicklighet och redovisa detta genom att presentera ett underlag som ligger till grund för den handicap som du kommer att tilldelas. Ta kontakt med en golfklubb ansluten till SGF för att få veta mer.

Skiljer sig Sveriges tillämpning av "EGA Handicap System" från andra EGA-länders tillämpning av regelverket?
Det är viktigt att känna till att EGA Handicap System inte tillämpas på samma sätt i alla golfförbund som är anslutna till EGA. I EGA Handicap System finns ett visst mått av valfrihet inbyggt i regelverket - t ex kan ett golfförbund välja om man vill tillämpa möjligheten till att spela handicapgrundande sällskapsronder eller om man endast vill tillåta handicapgrundande ronder i samband med tävling. Dessutom innehåller EGA Handicap System en rad rekommendationer varav en del är mer eller mindre starka. För svenska förhållanden har vi således valt att tillämpa EGA Handicapregler på ett sätt som svarar väl mot de svenska förutsättningarna. Denna tillämpning har naturligtvis sin grund i en god relation och en kontinuerlig dialog mellan SGF och EGA. Sammanfattningsvis kan man utrycka följande: EGA Handicap System (EGA Handicapregler) är ett hel-Europeiskt regelverk som tillämpas i samtliga golfförbund knutna till EGA, men administrationen av och kring systemet är anpassad efter nationella förhållanden för varje enskilt medlemsland.

Jag har gjort ett uppehåll från golfen och under uppehållet har jag inte spelat någonting. Vilken handicap får jag nu om jag vill börja spela igen och hur går jag till väga?
En spelare som inte längre är medlem i en golfklubb ansluten till SGF förlorar sin EGA Handicap. Om du fortfarande är medlem i den golfklubb som du var medlem i och hade som hemmaklubb innan uppehållet har klubben statistik för dig och din senaste registrerade handicap. Om du inte är medlem i en golfklubb skall du ta kontakt med en golfklubb och förklara läget för dem. Du kommer då att bli hänvisad till golfklubbens handicapkommitté eller handicapansvarig och denna kommer att vilja ha någon form av underlag för din senaste registrerade handicap. Ta kontakt med den klubb som senast var din hemmaklubb och begär att få en kopia av din handicapstatistik. Oavsett om du fortfarande är ansluten till den klubb där du senast hade en registrerad handicap eller om du inte varit medlem under uppehållet och nu sökt dig till en ny golfklubb kommer du därefter att ombes inkomma med någon form av underlag för att du ska kunna få en ny/uppdaterad korrekt handicap. Vanligen brukar man kräva att en spelare presenterar resultat från tre ronder över 18 hål. Resultaten från dessa ronder (vanligen det bästa resultatet) kommer sedan att tjäna som grund för handicapkommittén när denna ska ge dig en ny handicap. Det som sagts här gäller för de fall då en spelares handicap skall återställas efter att handicapen varit förlorad för en period av mer än 12 månader. Om mindre än 12 månader har gått sedan du senast hade en EGA Handicap kommer ska du automatiskt tilldelas samma handicap som du hade innan uppehållet.

Hur många resultat från handicapgrundande ronder måste man lämna in varje år?
En spelare skall varje år lämna in resultat från minst fyra handicapgrundande ronder.

Vilka spelare räknar 9-hålsronder som handicapgrundande rond?
Spelare i handicapgrupp 3-5 (11.5-36.0) räknar 9-hålsronder som handicapgrundande ronder. Notera dock att endast en (1) 9-hålsrond/dag får registreras.

Hur fördelar man spelhandicap i samband med 9-hålsrond?
Vid 9-hålsrond på 18-hålsbana fördelas spelhandicapen på samma sätt som om spelaren hade spelat 18 hål.

Hur räknar man ut sitt resultat om man spelar en 9-hålsrond?
Vid 9-hålsrond (och vid avbruten 18-hålsrond) adderas 18 poäng till det uppnådda resultatet på de första nio hålen.

Vilka är skillnaderna mellan villkoren för handicaprond i samband med 9-hålsrond och i samband med 18-hålsrond?
Förutom att endast en 9-hålsrond/dag får räknas är det inga skillnader utan samma villkor gäller i samband 9-hålsrond som i samband med 18-hålsrond.

Hur sker fördelningen av spelhandicapslag i en handicapmatch?
Man reducerar spelhandicapen för den spelare som har högst handicap med spelhandicapen för den spelare som har lägst handicap. Den återstående mellanskillnaden utgör det antal slag som den spelare som har högst handicap ska "få" (ha tillgodo) i förhållande till spelaren med lägst spelhandicap. Denna skillnad "läggs ut" i enlighet med indexeringen på banan.

Räkneexempel:
A har spelhandicap 18
B har spelhandicap 12
Mellanskillnaden är 6 slag och A har således 6 slag tillgodo i förhållande till B. A har ett handicapslag på hålen med index 1-6.

Hur sker fördelningen av spelhandicapslag i en handicapmatch när tävlingsledningen förlänger matchen för att matchen var lika efter 18 hål?
Fördelningen sker på samma sätt som under spelet av de första 18 hålen i matchen. T ex gäller att om den spelare som har högst handicap hade ett handicapslag på hål 1 under spelet av de första 18 hålen i matchen har han/hon det också när matchen förlängs för ett avgörande.

Varför får man inte sänka sig när man spelar fyrboll?
EGA har beslutat att ronder i fyrboll (populärt kallat "bästboll") inte ska räknas som handicapgrundande. Den främsta anledningen till detta är att spelstrategin i samband med fyrboll inte speglar spelarens normala strategi i samband med singelspel, som är den enda egentliga grunden för att bedöma en spelares aktuella spelstandard. Dock gäller att golfklubbens handicapkommitté har en skyldighet att beakta alla resultat som en spelare presterar oavsett sammanhang och dessutom har varje spelare en skyldighet att till golfklubbens handicapkommitté rapportera exceptionellt bra scorer också från fyrboll-tävlingar. Golfklubbens handicapkommitté kan sedan göra en samlad bedömning och avgöra om den vill åsätta spelaren en ny handicap på allmän spelstandard.

Jag spelar aldrig på min handicap och jag tycker att det känns kämpigt - vad ska jag göra?
Om en spelare tycker att hans/hennes handicap är för hög eller för låg, d v s inte längre motsvarar den aktuella spelstandard som man har (detta kan, men behöver inte, ha sin grund i exempelvis sjukdom eller långvarig frånvaro), ska spelaren kontakta golfklubbens handicapkommitté. Golfklubbens handicapkommitté skall därefter göra en bedömning av spelarens aktuella spelstandard och beakta de skäl som framförs av spelaren. Handicapkommittén kan därefter åsätta en spelare en ny handicap på allmän spelstandard.

Jag vet att en spelare i golfklubben har alldeles för hög handicap och vinner alla tävlingar - vem ska jag kontakta?
Om en person tycker att en spelares handicap är för hög eller för låg, d v s inte längre motsvarar den aktuella spelstandard som spelaren har, ska han kontakta golfklubbens handicapkommitté. Golfklubbens handicapkommitté skall därefter göra en bedömning av spelarens aktuella spelstandard. Om handicapkommittén anser att personens handicap är för hög/för låg kan handicapkommittén därefter åsätta en spelare en ny handicap på allmän spelstandard.

Jag diskvalificerades i en tävling för ett regelbrott; är ronden trots detta handicapgrundande?
Det beror på vilken regel du bröt mot. EGA har beslutat om vissa principer ska tillämpas generellt. Följande är ett citat ut EGA Decision 2.3 (fetstil är tillagt):

DISQUALIFIED SCORES ACCEPTABLE FOR HANDICAPPING PURPOSES

The following are examples when, following disqualification under the Rules of Golf, Stableford scores shall still be accepted for handicapping purposes provided that, where appropriate, the correction has been applied to the score on the Handicap Record.

(a) Rule 3-4. - Player refuses to comply with the Rules affecting the rights of another competitor.

(b) Rule 6-2b. - No handicap or too high a handicap recorded on the scorecard. The correct handicap shall be applied for handicapping purposes and Stableford points shall be adjusted accordingly. A similar process shall be applied if too low a handicap is recorded.

(c) Rule 6-3a. - Player returns score, but failed to start at the correct time.

(d) Rule 6-6b. - Scorecard not signed by the player or his marker, except if the marker's signature has been withheld for valid reasons.

(e) Rule 6-6b. - Player unduly delays the return of his scorecard. The actual score should be accepted if the card is returned before the competition is closed. If the scorecard has not been returned before the competition has been closed the score should be entered as a No Return.

(f) Rule 6-7. - Player unduly delaying play, subsequent offence.

(g) Rule 6-8. - Discontinuance of play; Resumption of play - see also item (n)

DISQUALIFIED SCORES NOT ACCEPTABLE FOR HANDICAPPING PURPOSES

Scores that have been disqualified for "technical" offences where it cannot be determined how much advantage the player may have gained by the breach of Rule shall NOT be acceptable as Qualifying Scores for handicapping purposes. For example:

(h) Rule 1-2. - A serious breach when taking any action to influence the position or the movement of a ball.

(i) Rule 1-3. - Agreement to waive the Rules of Golf.

(j) Rule 3-2. - Failure to hole out.

(k) Rule 4-1., 4-2. and 4-3. - Using illegal clubs.

(l) Rule 5-1. and 5-2. - Use of non-conforming ball or applying foreign material to a ball.

(m) Rule 6-6d. - Score recorded for a hole lower than actually taken.

(n) Rule 6-8. - Discontinuance of play for reason unacceptable to the Committee - see also item (g)

(o) Rule 7-1b. - Practicing on the course prior to play.

(p) Rule 11-4b. - Playing from outside Teeing Ground, not rectified.

(q) Rule 14-3. - Using artificial devices and unusual equipment.

(r) Rule 15-3b. - Play of Wrong Ball, not rectified.

(s) Rule 20-7. - Playing a ball from a wrong place, not rectified. Offence considered a Serious Breach.

Exempelvis gäller alltså att om du blir diskad för att du övningsspelat på tävlingsbanan före tävlingen (Regel 7-1b) är ronden inte handicapgrundande. Om du däremot glömt att skriva under scorekortet (Regel 6-6b) är ronden trots detta handicapgrundande.

Generellt gäller dock att golfklubbens handicapkommitté alltid kan välja att justera en spelares handicap på allmän spelstyrka med utgångspunkt ifrån ett visst eller vissa resultat som presterats.